Spelregels

In deze leesclub discussieer je met een groepje van 4 tot 6 lezers over Dorsvloer vol confetti van Franca Treur. Je doet dat aan de hand van kaartjes met vragen over de tekst. De leesclub begint met een korte inleiding, die een van de spelers voorleest. Daarna volgen 4 rondes:

 1. Ronde 1 bestaat uit 5 quizvragen over de tekst. Een van de spelers leest de vragen voor en alle spelers (inclusief voorlezer) schrijven hun antwoorden op een blaadje. Na het omdraaien van de laatste vraag verschijnen de juiste antwoorden in beeld. Daarna berekent iedereen zijn score.
 2. Ronde 2 is een algemeen vragenrondje over de tekst: de spelers benoemen om de beurt wat ze onduidelijk vonden en proberen samen een antwoord te vinden. Als de grootste onduidelijkheden opgelost zijn, begint ronde 3.
 3. Degene met de meeste goede antwoorden op de quizvragen mag als eerste een kaartje van de discussievragen omdraaien van een stapel naar keuze. Hij of zij geeft antwoord op de vraag, waarna de rest mag reageren. Vervolgens kiezen de overige spelers om de beurt een kaartje van een van beide stapels. Als een discussievraag herhaalt wat eerder in het gesprek al aan bod gekomen is, mag de speler die aan de beurt is een volgende kaart omdraaien. Dit gaat zo door totdat alle kaartjes omgedraaid zijn.
 4. Aan het einde van de discussie komen de spelers samen tot een oordeel over de tekst. In ronde 4 geven ze een oordeel uitgedrukt in sterren en motiveren zij hun keuze.

Inleiding

‘”De stadse madam, ze moet altijd van die apartjes,” zegt de moeder, die tante Mattie behalve stads ook altijd een beetje “’n astrant figuur” vindt, omdat ze de eerste keer dat ze bij de oma over de vloer kwam direct op de bank was gaan liggen, “want ze voelde d’r eigen niet zo lekker”. “De aanstelster”, praat de moeder de oma na, “zo ziek was ze glad niet hoor.”‘ (p.95)

Dorsvloer vol confetti (2009) is de debuutroman van Franca Treur. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Katelijne, een meisje uit een strenggelovig, Zeeuws boerengezin. Via verhalen en kleine daden van verzet tast Katelijne af wat haar Zeeuwse gemeenschap verwacht van een meisje als zij. Gaandeweg ontdekt ze hoe haar gemeenschap zich verhoudt tot wat zij zelf wil. De roman laat je meedenken over spanningen die er kunnen ontstaan tussen generaties, tussen mensen van verschillend geloof, tussen meisjes en jongens, en tussen het gezin dat op het platteland woont en de rest van de Nederlandse samenleving daarbuiten.

Ronde 1: QuizQuizvraag

Welk ongeluk gebeurt er tijdens het bruiloftsfeest van Christiaan en Petra?

Voor wie waarschuwt de oma van Katelijne graag?

 1. De gereformeerden
 2. De rooms-katholieken
 3. De communisten

Het enige uitje buiten Zeeland van Katelijnes gezin had als bestemming:

 1. Amsterdam
 2. Breda
 3. Den Haag

Katelijne stelt voor om iets voor de dief van het zendingsbusje mee te nemen naar het politiebureau. Wat?

 1. Een taart
 2. Een fles verse melk
 3. Een bijbel

Wat doet de Duitse jongen in de tuin van Katelijne?

 

Antwoorden

 1. Jeroen melkt per ongeluk een geïnfecteerde koe.
 2. De rooms-katholieken (antwoord 2)
 3. Den Haag (antwoord 3)
 4. Een bijbel (antwoord 3)
 5. Hij plast tegen de konijnenren.

Ronde 2: Vragenrondje

Welke delen van Dorsvloer vol confetti begreep je niet zo goed? Formuleer een vraag over de tekst en probeer samen tot een antwoord te komen.

Ronde 3: DiscussieFeest der herkenning?

Kaart 1/8 - Feest der herkenning?

Was er een scène in het verhaal die je met name bijgebleven is? Waarom vond je die zo goed?

Kaart 2/8 - Feest der herkenning?

Zijn er andere verhalen (romans, films, tv-series etc.) die je associeerde met deze roman tijdens het lezen? Wat zijn belangrijke overeenkomsten?

Kaart 3/8 - Feest der herkenning?

Zijn er aspecten uit Katelijnes jeugd die je herkent uit de omgeving waarin jij bent opgegroeid? Wat zijn belangrijke verschillen? En overeenkomsten?

Kaart 4/8 - Feest der herkenning?

De verteller benoemt dat Katelijnes familie zich doorgaans niet ver van de boerderij begeeft. Spreekt die manier van leven je aan, en waarom wel of niet?

Kaart 5/8 - Feest der herkenning?

Vond je dat het plattelandsleven van Katelijne op een positieve of een negatieve manier werd verbeeld? Op welke scènes baseer je dat?

Kaart 6/8 - Feest der herkenning?

Op welke momenten speelt de christelijke religie (nog) een rol in jouw leven? Zou je zeggen dat die momenten vorm geven aan jouw ‘identiteit’ of persoonlijkheid? Is er een misschien andere religie die een rol speelt in jouw leven? Zo ja: kon je je identificeren met Katelijnes verhaal, en waarom wel of niet?

Kaart 7/8 - Feest der herkenning?

Vind je dat je zelf net als Katelijne ook deel uitmaakt van een bepaalde ‘groepsidentiteit’ (boeren, gereformeerden, moslims etc.)? Op welke momenten is die identiteit voor jou voelbaar?

Kaart 8/8 - Feest der herkenning?

Helpt deze roman je om na te denken over de manier waarop jij misschien gevormd bent door een bepaalde groepsidentiteit? Zo ja, hoe?

Feest der herkenning?

Dit was het laatste kaartje!Stof tot nadenken?

Kaart 1/8 - Stof tot nadenken?

Lees het citaat uit de inleiding hierboven. ‘De moeder’ zegt in deze scène niet alleen iets over de stadse tante Mattie. Welk beeld schetst ze van zichzelf en haar gezin met deze opmerkingen?

Kaart 2/8 - Stof tot nadenken?

Katelijnes leven speelt zich vrijwel volledig af op het Zeeuwse platteland. In het verhaal is sprake van een tegenstelling tussen het Zeeuwse platteland en ‘de stad’, bijvoorbeeld Den Haag. Waaruit bestaat die tegenstelling? Bespreek met elkaar wat specifieke passages om antwoord op die vraag te krijgen.

Kaart 3/8 - Stof tot nadenken?

In het gezin heeft Katelijne als meisje een andere positie dan haar broers. In welke passages blijkt dat verschil? En welke rol spelen de bijbel of religieuze (in dit geval: gereformeerde) opvattingen in die passages?

Kaart 4/8 - Stof tot nadenken?

Zie je het verschil in de manier waarop de oma het geloof beleeft en de manier waarop Katelijne daarmee omgaat? Suggereert Dorsvloer vol confetti dat de positie van vrouwen in gereformeerde gemeenschappen kan veranderen in volgende generaties, of juist niet?

Kaart 5/8 - Stof tot nadenken?

Niet alleen gereformeerde, maar ook rooms-katholieke personages spelen in dit boek een rol. Bespreek een aantal passages waaruit een tegenstelling tussen gereformeerde en rooms-katholieke personages blijkt. Welke rol speelt die tegenstelling in het verhaal?

Kaart 6/8 - Stof tot nadenken?

Tref je die tegenstelling tussen gereformeerden en katholieken in de huidige Nederlandse samenleving vaker aan? Zo ja, hoe dan? En zo nee, wat zegt dat over de leefwereld van het personage Katelijne?

Kaart 7/8 - Stof tot nadenken?

De kinderen in Katelijnes gezin weten niets van menselijke voortplanting, wel alles van die van de koeien. Wat valt je op aan de manier waarop ze zich op het vlak van seksualiteit ontwikkelt?

Kaart 8/8 - Stof tot nadenken?

De tegenstelling tussen platteland en stad wordt niet alleen in dit boek, maar ook wel in andere media – denk aan het TV-programma Boer zoekt vrouw bijvoorbeeld – aan de orde gesteld. Hoe verschilt een roman als Dorsvloer vol confetti in deze verbeelding van de ruimte met Boer zoekt vrouw?

Stof tot nadenken?

Dit was het laatste kaartje!

Ronde 4: Oordeel

Geef Dorsvloer vol confetti samen een waardering uitgedrukt in sterren. Beargumenteer vervolgens jullie keuze. Wat vonden jullie goed en wat juist minder goed? Heeft de discussie jullie individuele oordeel veranderd, en zo ja, hoe? Probeer voorbeelden en argumenten te halen uit jullie reacties op de discussievragen.

Heb je zelf een goede discussievraag die nog niet gesteld is? Vul die dan in, dan voegen wij de vraag aan een van de stapeltjes toe.

Leesclubs_respons